Rozważania różańcowe z „Różańca do granic”

W minionym tygodniu w czasie nabożeństw różańcowych w niedziele, wtorek i czwartek korzystaliśmy z rozważań przygotowanych na wydarzenie „Różaniec do granic” które miało miejsce w sobotę (7,10.2017 r.). W sobotni wieczór duchowo łączyliśmy się z tymi, którzy w ciągu dnia na granicach modlili się o pokój w Polsce i na świecie.

Poniżej zamieszczamy rozważania jakie zostały przygotowane na to wydarzenie, dla tych, którzy nie mogli w tej modlitwie uczestniczyć, albo nie mieli dostępu do nich, albo chcą jeszcze raz w swojej indywidualnej modlitwie do nich wrócić.

Można też sobie ściągnąć plik PDF w którym oprócz rozważań różańcowych można znaleźć tekst litanii i innych modlitw.

Część pierwsza

Tajemnice radosne

Prowadzący: Rozważając radosne tajemnice różańca, uwielbiajmy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który dla nas stał się człowiekiem. Począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, zamieszkał w ludzkiej rodzinie, był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Prośmy Go, naszego Pana i Zbawiciela, przez wstawiennictwo Maryi, Jego Najświętszej Matki, o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin. Polecajmy Jego miłości małżonków, rodziców i dzieci. Niech Jego obecność w życiu rodzinnym, będzie umocnieniem w słabościach, światłem w ciemności, nadzieją w zwątpieniu, jednością w podziałach.

Tajemnica 1

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie


Lektor: Bądź pozdrowiona, pełna łaski! Bądź pozdrowiona Dziewico i Matko! Bądź pozdrowiona Niepokalana Maryjo! Pan jest z Tobą! Wybrał Ciebie jako święte naczynie godne nosić Najwyższego. Stałaś się bramą Boga do nas i naszą bramą do nieba. Radujesz się miłością męża, św. Józefa i darem macierzyństwa z Ducha Świętego. Uproś u Boga łaskę miłości dla wszystkich małżonków. Wspieraj ich w codziennym życiu, aby pozostali sobie wierni i dobrze wychowali dzieci.

Tajemnica 2

Nawiedzenie św. Elżbiety


Lektor: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona! Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana! Matko Kościoła i Królowo Apostołów! Idziesz do Elżbiety i niesiesz Chrystusa. Jesteś prowadzona przez Ducha Świętego. Bądź z nami, gdy idziemy do świata odrzucającego prawdę o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety. Bądź z nami, gdy chcemy wspierać rodziny dotknięte alkoholizmem, rozłąką i podziałami.

Tajemnica 3

Narodzenie Pana Jezusa


Lektor: Witaj, Matko Baranka i Pasterza! Witaj, która nam rodzisz Dawcę życia! Witaj, radości ludzkich pokoleń! Dzięki Tobie Stwórca stał się stworzeniem i wyniósł człowieka do godności dziecka Bożego. Nad Betlejem aniołowie śpiewali: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy, aby w każdej rodzinie Bóg był uwielbiony, a rodzice i dzieci cieszyli się błogosławieństwem pokoju.

Tajemnica 4

Ofiarowanie Pana Jezusa


Lektor: O Maryjo, Niepokalanie poczęta! Różo anielskiej czystości! Oddana Bogu bez reszty. Idziesz ze św. Józefem do świątyni, by przedstawić Panu Tego, którego porodziłaś. Prowadź wszystkich małżonków do domu Boga i ucz ich zawierzać ich dzieci najlepszemu Ojcu. Niech niedziela będzie dla każdej rodziny dniem świętym, czasem poświęconym Panu. Prosimy o to przez wstawiennictwo Twego wiernego sługi, św. Jana Pawła II, który z miłością powtarzał słowa: „Jestem cały Twój”.

Tajemnica 5

Znalezienie Pana Jezusa


Lektor: O Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! Pocieszycielko nasza! Wraz ze św. Józefem doznałaś pociechy, gdy po trzech dniach poszukiwań odnalazłaś Jezusa w świątyni. On wrócił z wami do domu i był wam poddany. Maryjo, zawierzamy Ci dziś wszystkie dzieci. Wyproś dla nich u Boga piękne i szczęśliwe dzieciństwo. Niech wzrastają otoczone miłością, chronione przed złem i czyniące świat lepszym.

Część druga

Tajemnice światła

Prowadzący: Po trzydziestu latach pobytu w Nazarecie, Jezus opuszcza dom rodzinny i idzie nad Jordan, gdzie rozpoczyna drugi etap realizacji swojej zbawczej misji. Głosi Ewangelię i uzdrawia ludzkie słabości. Wskazuje drogi życia i wzywa do pójścia za Nim. Rozważając tajemnice światła prośmy z wiarą Jezusa, przez wstawiennictwo Maryi, o dar pokoju. To ważna intencja naszego zgromadzenia modlitewnego. Jesteśmy spragnieni pokoju i zgody, wzajemnego szacunku i współpracy. Prosimy za tymi, którzy powodują konflikty i rozniecają wojny, aby się nawrócili. Prosimy za tymi, którzy angażują wszystkie swoje siły na rzecz pokoju, aby nie osłabli w swoich działaniach. Modlimy się również w intencji tych, którzy cierpią na skutek sporów i walk, aby nie tracili nadziei.

Tajemnica 1

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie


Lektor: Panie Jezu, Ty będąc Bogiem uniżyłeś samego siebie stawszy się do nas podobnym. Ty nie znając grzechu, zanurzyłeś się w wodach oczyszczenia, aby uczynić siebie zapłatą za nasz grzech, również ten, który w sposób bezpośredni uderza w życie innych osób. Daj nam, już tu na ziemi doświadczać Królestwa Pokoju. Prosimy o opamiętanie dla tych, którzy powodują konflikty i rozniecają wojny, prosimy o zatrzymanie narastającej fali terroryzmu i fanatyzmu religijnego.

Tajemnica 2

Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie


Lektor: Panie Jezu, na weselu w Kanie Galilejskiej po raz pierwszy objawiłeś swoją boską moc. Zgromadzeni wzdłuż granic kraju na wspólnej modlitwie różańcowej, wyznajemy dziś za świętym Piotrem: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Twoja Opatrzność dała nam życie i wszystko, czego potrzebujemy do jego rozwoju. Twoja opieka towarzyszyła i nadal towarzyszy wszystkim pokoleniom, językom, ludom i narodom. Prosimy Cię, czuwaj nad nami, aby każdy człowiek mógł rodzić się, wzrastać, dojrzewać i odchodzić z tego świata w bezpieczeństwie
i pokoju.

Tajemnica 3

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia


Lektor: Panie Jezu, Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Przez Ciebie wszystko się stało, a bez Ciebie nic by się nie stało, co się stało. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie. Spraw prosimy, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Prosimy również za tymi, którzy cierpią na skutek sporów i walk, aby nie utracili nadziei.

Tajemnica 4

Przemienienie na Górze Tabor


Lektor: Panie Jezu, dzięki Tobie poznajemy jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani Jego dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Prowadzeni przez Ducha Świętego upodabniamy się coraz bardziej do Ciebie, Jednorodzonego Syna Bożego. Prosimy z wiarą, abyśmy dzięki kontemplacji Twojego przemienionego Oblicza, uświęcali się jak Ty jesteś święty, aby cały świat poznał Ciebie, a przez to doświadczył pokoju i zgody, a ludzie stali się pełni wzajemnego szacunku i współpracy.

Tajemnica 5

Ustanowienie Eucharystii


Lektor: Panie Jezu, Ty przez usta Apostoła Narodów uczysz nas, że podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, tak też jest z Tobą i z nami. Zostaliśmy ochrzczeni i napojeni jednym Duchem, by stanowić jedno Ciało. Nasza jedność ma swój korzeń w Eucharystii – bierzemy z tego samego Chleba. Wspólnota Ciała i Krwi Twojej to także współodczuwanie, bliskość w stosunku do drugiego człowieka. Prosimy pomóż nam o tym pamiętać, kiedy karmimy się Chlebem Życia. W tej tajemnicy prosimy za osobami, które angażują swoje siły na rzecz pokoju i jedności na świecie, aby nie osłabli w swoich działaniach.

Część trzecia

Tajemnice bolesne

Prowadzący: Wraz z Maryją udajemy się na Golgotę, aby być przy Jezusie, który dla naszego zbawienia podejmuje krzyżową mękę. Od Niej, naszej niebieskiej Matki, uczymy się trwać do końca przy naszym Panu i Zbawicielu. Odmawiając bolesne tajemnice różańca polecamy miłosierdziu Bożemu grzeszników, aby moc miłości Chrystusa, objawiona w Krzyżu, przemieniła ich serca. Modlimy się także za wszystkich dotkniętych cierpieniem, za chorych, bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, smutnych, skrzywdzonych, zagubionych, uchodźców i wszystkich potrzebujących. Niech z Boskiego Serca Jezusa, przebitego włócznią żołnierza, spłynie na nich pociecha i umocnienie. Niech Bóg pomnaża w nas wszystkich chęć niesienia im pomocy.

Tajemnica 1

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu


Lektor: Chryste nasz Królu, gdy przyjąłeś naszą cielesność, nie ominęło Cię to, co w niej bolesne. Opuszczony przez ludzi trwasz na rozmowie z Ojcem, duchowo towarzyszy Ci Matka. Prosimy, naucz nas przeżywać wszystkie trudności w jedności z Tobą. W tej tajemnicy Twojemu miłosierdziu szczególnie polecamy chorych, niepełnosprawnych oraz osoby starsze, prosząc o umocnienie w cierpieniu dla nich i ich opiekunów.

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas!

Tajemnica 2

Biczowanie Pana Jezusa


Lektor: Chryste nasz Królu, spadła na Ciebie chłosta zbawienna dla nas, a w Twoich ranach jest nasze uzdrowienie. Milczysz, gdy jesteś tak okrutnie torturowany. Twoja godność nas zdumiewa, nie krzyczysz, nie przeklinasz, nie płaczesz, znosisz niesprawiedliwość z pełnym miłości przebaczeniem. Prosimy, naucz nas czynić podobnie, kiedy jesteśmy oskarżani, a nasze cierpienie zdaje się nie mieć granic, naucz nas z serca przebaczać.

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas!

Tajemnica 3

Cierniem ukoronowanie


Lektor: Chryste nasz Królu, z Sercem otwartym na każdego, z Sercem zranionym, wyśmianym, poniżonym. Okryty płaszczem szkarłatnym, z trzciną w ręku, cierniową koroną na głowie, splątany sznurem na szyi. Królu ubogi dla ubogich, przypominający włóczęgę, żebraka, wygnańca, naucz nas prawdziwej i skutecznej miłości Boga i bliźniego. Naucz nas pomagać najbardziej potrzebującym: bezdomnym, uchodźcom, uzależnionym, bezrobotnym.

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas!

Tajemnica 4

Dźwiganie krzyża


Lektor: Chryste nasz Królu, biorąc krzyż obarczyłeś się naszymi winami, przyjąłeś na swoje barki nasze trudy i słabości. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które cierpią z powodu bratobójczych walk, głodu i niesprawiedliwości. Polecamy Ci grzeszników, aby moc Twojej miłości przemieniła ich serca.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas!

Tajemnica 5

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu


Lektor: Chryste nasz Królu, w Twojej śmierci jest nasze życie. Jak przez grzech jednego Adama wszyscy mamy w nim uczestnictwo, tak przez łaskę zbawienia współkrólować będziemy z Tobą. Otrzymałeś imię ponad wszelkie imię. I my dziś wyznajemy że jesteś naszym Panem – ku chwale Boga Ojca. Daj nam siłę, mimo przeciwności, być Ci wiernymi. Prosimy obdarz zmarłych z naszych rodzin, naszych dobrodziejów, przyjaciół oraz osoby zasłużone dla naszej Ojczyzny nagrodą wiecznej chwały.

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas!

Część czwarta

Tajemnice chwalebne

Prowadzący: Rozpoczynamy czwartą, chwalebną część różańca świętego. Wpatrujemy się w Chrystusa, który powstaje z martwych, wstępuje do nieba, zsyła od Ojca Ducha Świętego, zabiera swoją Matkę, Maryję do nieba i czyni Ją królową nieba i ziemi. Modlimy się o to, abyśmy wszyscy kroczyli tą drogą, którą szedł Jezus i doszli do domu Ojca, gdzie czeka na nas pełnia szczęścia i pokoju. Wielką pomocą w nieustannym rozważaniu słów i czynów Jezusa jest różaniec. Maryja chce, abyśmy Ją czcili również w tytule „Matka Boża Różańcowa”. Ona uczy nas, jak rozważać w sercu tajemnice radosne i światła, bolesne i chwalebne. Dlatego w tej ostatniej części naszej różańcowej modlitwy prosimy gorąco o łaskę umiłowania tej formy medytacji i modlitwy dla wszystkich wierzących, dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Niech Bóg w swoim miłosierdziu rozleje hojnie ten dar w naszym narodzie. Modlitwa na różańcu jest wielką pomocą w wypełnieniu zobowiązania, jakie podjęli w akcie przyjęcia Chrystusa jako Pana i Króla i w akcie pełnego ufności zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej. Przez modlitwę różańcową wypraszamy ratunek dla świata.

Tajemnica 1

Zmartwychwstanie Pana Jezusa


Lektor: Maryjo, Matko Boża Różańcowa, z Tobą rozważamy w sercu tajemnicę zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z Tobą rozważamy Jego słowa i czyny, Jego dzieło odkupienia i Jego zwycięstwo nad śmiercią. Dziś, w naszej modlitwie różańcowej, dziękujemy Ci za dar modlitwy różańcowej, za prowadzenie nas do Jezusa i uczenie nas pełnego zaufania wobec Niego. Wzywałaś nas w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie różaniec”. Chcemy Twoje polecenie wypełnić, dlatego prosimy o pomoc. Udziel łaski umiłowania modlitwy różańcowej dorosłym, młodzieży i dzieciom. Naucz nas wszystkich takiego rozważania tajemnic Jezusa, jakie Ty przeżywałaś w swoim Niepokalanym Sercu.

Tajemnica 2

Wniebowstąpienie Pana Jezusa


Lektor: Święta Boża Rodzicielko, Twój Syn wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca jako Pan całego wszechświata. Ty swoją modlitwą i swoim Sercem podążyłaś za Nim. On był z Tobą, a Ty byłaś z Nim. Prosimy Cię, nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek w wirze codziennych spraw zapomnieli o Nim, o Jego Ewangelii i o dziedzictwie, które On przygotował dla nas w niebie. Pomóż nam trzymać w ręku różaniec. Gromadź nas na tej niezwykłej modlitwie w naszych kościołach i rodzinach. Pozwól nieustannie doświadczać niezwykłej skuteczności modlitwy różańcowej w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym.

Tajemnica 3

Zesłanie Ducha Świętego


Lektor: Maryjo, napełniona Duchem Świętym i zawsze posłuszna Jego natchnieniom. Chcemy Cię coraz gorliwiej czcić imieniem, którym sama pragniesz być nazywana: „Matka Boża Różańcowa”. Twoim „różańcem”, według słów św. Jana Pawła II, było nieustanne rozważanie w sercu życia i słów Jezusa. Ucz nas takiego przeżywania różańca. Broń przez powierzchownym tylko odmawianiem modlitwy. Niech każda chwila modlitwy różańcowej owocuje wylaniem Ducha Świętego. Niech On zstępuje i odnawia oblicze ziemi, tej ziemi.

Tajemnica 4

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny


Lektor: Niewiasto obleczona w słońce – w takim znaku na niebie ujrzał Cię umiłowany apostoł Baranka, zaś zachwycone dzieci z Fatimy wołały: „Mamy Matkę! Bardzo piękną Panią”. Papież Franciszek komentując to objawienie stwierdza: „Dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy Ją widzieli (…) jednak, przeczuwając i przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego prowadzi życie bez Boga, bezczeszczące Boga w Jego stworzeniach, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym Świetle, które w nas mieszka i nas okrywa”. Nasza piękna Matko, prosimy ucz kolejne pokolenia ludzi młodych modlitwy, która szczelniej okryje świat tym Bożym światłem.

Tajemnica 5

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny


Lektor: Królowo nieba i ziemi, Tobie Bóg powierzył władzę nad rozdawaniem wszelkich skarbów nieba. Jako najlepsza Matka nieustannie troszczysz się o nas. Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę, pokutę za grzeszników oraz nawrócenie. Prosiłaś także, zgodnie z wolą Syna, o ustanowienie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca ku czci Twego Niepokalanego Serca, dla ratowania świata. Z Opatrzności Bożej dziś przypada również pierwsza sobota. Przyjmij więc nasze akty dziecięcej miłości, w których pragniemy Ci wynagrodzić za niewdzięczność i bluźnierstwa, jakich doznajesz od ludzi. Zawierzamy się Twemu Niepokalanemu Sercu i z Tobą idziemy do Jezusa, Syna Bożego i Zbawiciela ludzi. Jego uznajemy za naszego Króla i Pana. Jemu pragniemy służyć każdego dnia i we wszystkich sprawach życia.