Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest w piątki od 16:30 do 17:30 (w pierwsze piątki miesiąca od 16:00 do 17:00)

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu.

Chrzest

 • Sakrament chrztu udzielany jest w dowolną niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 12:00 lub w sobotę o 18:00.
 • Wymagane dokumenty:
  • akt urodzenia dziecka (odpis)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (jeśli  chrzestni są spoza naszej parafii)
  • chrzest dziecka spoza parafii jest możliwy po uzyskaniu zgody Proboszcza parafii pochodzenia dziecka

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania

KKK 1213

 • Rodzice (opiekunowie) dziecka:
  • Zgłaszają dziecko do kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem. Powinni spełnić następujące wymagania:
   • do spisania aktu chrztu w kancelarii potrzebny jest Odpis Aktu Urodzenia dziecka, zaświadczenie o zawarciu Sakramentu Małżeństwa rodziców oraz dane Rodziców Chrzestnych (nazwiska, daty urodzenia, adresy)
   • przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii świętą.
  • są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu)
  • Wypełniają przez resztę życia obowiązki wynikające z ich decyzji:
   • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (świadectwo wiary na co dzień)
   • przygotowują się razem do przyjęcia sakramentów (spowiedź św., I Komunia św., bierzmowanie)
   • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko
   • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich oraz obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu i imieniny
   • uczą miłości bliźniego (w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)
 • Rodzice Chrzestni dziecka
  • Kan. 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego:
   • § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
    • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
    • ukończył 16 lat (…) lub proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
    • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związku niesakramentalnym)
    • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
    • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
   • § 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
    • UWAGA!!! Katolik, który nie spełnia warunków, aby być chrzestnym/chrzestną NIE MOŻE również być ŚWIADKIEM CHRZTU.
 • Obowiązki rodziców chrzestnych:
  • przed udzieleniem Sakramentu Chrztu przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Św.
  • dostarczają z parafii miejsca zamieszkania Zaświadczenie od duszpasterza stwierdzając, iż mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej
  • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka (modlitwa, świadectwo, zakup odpowiedniej do wieku lektury religijnej, pielgrzymki)
  • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie (żyją wiarą, nadzieją i miłością)
  • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.
 • Prawo kościelne wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę.

 I Komunia św.

 • metryka chrztu dziecka jeśli ochrzczone było w innej parafii

 Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolne

Sakrament małżeństwa

 • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania (aktualna; 3 miesiące  ważności)
 • dowód osobisty
 • ostatnie świadectwo z religii (świadectwo szkolne z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.


Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu z USC i karta zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • Jeśli Zmarły nie należał do parafii to potrzebna jest zgoda Proboszcza parafii do której należał.

W sprawach związanych z cmentarzem (np. budowa pomnika) należy zwracać się do Ks. Proboszcza w czasie urzędowania kancelarii.